1/ PRÍPRAVA PODKLADU

a) Odstráňte všetky nesúdržné časti z podkladu; ak je podklad mastný, odmastite ho; iné znečistenie (napr. od farieb) odstráňte odbrúsením; celú plochu prebrúste – odstránite tým neprídržné cementové mlieko resp. povrchové nečistoty a zrovnáte plochu; celú plochu vyzametajte a jemný prach odsajte vysávačom. Betón musí byť suchý, ale nemusí byť izolovaný proti spodnej vlhkosti.

b) Ak sú v podklade dilatačné škáry, je vhodné ich zachovať aj v štrkovom koberci (ŠK) a to vložením dilatácie nad dilatačnú škáru v betóne.

c) Ak podklad dilatačné škáry nemá, nie je ich treba vytvárať ani v ŠK.

d) Ak podkladový betón len zhotovujete, je vhodné ho vyarmovať a jemne vyspádovať, aby voda zo ŠK mohla ľahko odtiecť po podklade.

e) Hranice ( okraje plochy ) olemujte debnením, „mantinelmi“, obrubníkmi – minimálne vo výške zvolenej hrúbky ŠK nad podkladom.

f) Ak máte nesúdržný, „riedky“, „zahorený“ či inak nedostatočne pevný a tvrdý betón, spevnite ho epoxidovou impregnačnou penetráciou, napr. Polycolom 225-525.

2/ PRÍPRAVA DEBNENIA PRE APLIKÁCIU NA ZVISLÉ PLOCHY

a) Do dosák narezaných na požadovanú výšku naskrutkujte z vonkajšej strany niekoľko tenkých dostatočne dlhých skrutiek, ktorými určíte hrúbku vrstvy; hrúbka zvislej vrstvy ( napr. múrik, soklík, podstupnica schodiska…. ) je určená minimálne frakciou použitého kameniva, ale mala by byť taká hrubá, aby nepresvital podklad.

b) Debnenie ošetrite separačným náterom (napr. bravčovou masťou), alebo obaľte streč –fóliou, aby ste zabránili zlepeniu debnenia s epoxidom.

c) Pripravené časti debnenia („šalungy“), osadené dištančnými skrutkami, priskrutkujte k ploche, ktorá je vybavená zapustenými hmoždenkami.

d) Debnenie odstráňte po cca 24 hodinách od aplikácie výplňovej zmesi ŠK.

3/ PRÍPRAVA KAMENIVA (kamenivo = štrk, drť alebo piesok zvolenej frakcie)

a) Kamenivo zvolenej frakcie odvážte a nasypte do dostatočne veľkej, čistej nádoby (stavebné vedro, plechový sud); zvoľte také množstvo kameniva, aké ste schopní dokonale premiešať so spojivom – množstvo záleží od frakcie, tvaru nádoby, výkonnosti Vášho miešadla, počtu ľudí…, – overená je 20 kg dávka kameniva.

b) Kamenivo musí byť čisté, bez prímesí ílu a hliny, no môže byť vlhké, nevysušené.

c) Pre aplikáciu na väčšie plochy je efektívnejšie použiť stavebnú bubnovú miešačku.

4/ PRÍPRAVA SPOJIVA (spojivo = Epoxidový systém, zložky A+B)

a) Do živice ( zložka A ) vlejte tvrdidlo ( zložka B ) v pomere A:B = 100:43; dôkladne miešajte cca 3 minúty.

b) Príklady receptúry: 1/ Pre 20kg kremičitého štrku frakcie 4-8 ( 4 – 8mm ) je potrebné pripraviť spojivo: 0,80kg zložky A + 0,34kg zložky B; 2/ Pre 20kg kremičitého piesku frakcie 2mm je treba: 1,00kg zložky A + 0,43kg zložky B. Spotreba spojiva pri jemnejšej frakcii je vyššia preto, lebo celkový povrch kamienkov je značne vyšší a pre dokonalé zmáčanie povrchu kameniva je treba viac spojiva.

5/ PRÍPRAVA ZMESI (kamenivo + spojivo)

a) Do nádoby s odváženým kamenivom nalejte pripravené množstvo spojiva.

b) Miešajte – miešadlom profi, vŕtačkou s kovovým miešadlom ( vrtuľkou ) alebo klasickou bubnovou stavebnou miešačkou – tak dlho, dokiaľ nie je všetko kamenivo dokonale obalené – zmáčané. NAOZAJ MUSÍ BYŤ KAŽDÉ ZRNKO MOKRÉ!!!

6/ APLIKÁCIA ZMESI – suché počasie; teplota: +10 až +25ºC

a) Namiešanú zmes rozprestrite na suchý podklad a nahrubo roztiahnite a urovnajte vhodnou latou. Optimálna hrúbka vrstvy pre frakciu kameniva 4-8 je 15 mm (minimálna 10mm, maximálna hrúbka vrstvy nemá hranicu ).

b) Zmes zhutňujte a uhládzajte do finálnej podoby nerezovým hladidlom, ktoré občas navlhčíte technickým acetónom, C-6000, alebo riedidlom xylénovým ( S-6300 ), aby ste zabránili prilepovaniu kameniva na hladidlo. Hladidlo občas dokonale umyte.

c) Pri aplikácii do debnenia – zvislé plochy – poklepkávajte neustále na debnenie a štuchaním tenkej laty utláčajte zmes čo najviac. Na tieto plochy je vhodnejšia menšia frakcia kameniva, napr. 2 – 4mm, ale dajú sa aplikovať i väčšie frakcie.

7/ UKONČENIE OKRAJOV

a) Do stratena – ak plocha prechádza do trávnika, alebo ak ŠK má byť na úrovni s okolitým terénom.

b) Do pravého uhla k podkladu – priložte a zafixujte dosku ( vytvorte mantinel ) ošetrenú separačným náterom a ŠK pri nej dôkladne utlačte, ubite. Po cca 24 hodinách dosku odstráňte.

c) Ak aplikáciu z akéhokoľvek dôvodu musíte na viacej hodín alebo do druhého dňa prerušiť ( napr. veľká plocha, náhla zmena počasia, iné príčiny… ), ukončite ŠK ostrou hranou – prehraďte doskou, ktorá je ošetrená separačným náterom. Na druhý deň dosku odstráňte a pokračujte v pokládke ŠK. Spoj by nemal byť vidieť.

8/ DEBNENIE SCHODISKOVÝCH STUPŇOV

a) Najprv zadebnite boky schodiska – ak budete aplikovať ŠK aj na tieto boky, tak doskami s dištančnými skrutkami.

b) Potom šalujete čelá ( podstupnice ) schodiskových stupňov a to tak, aby vrch sekcie debnenia bol minimálne vo výške nášľapu, alebo o niečo vyšší. Do spodnej hrany naskrutkujte skrutky, ktorými vytýčite požadovanú horizontálnu hrúbku vrstvy ŠK.

c) Materiál ŠK najprv nasypte a zhutnite do debnenia schodiskových čiel a až potom vyplňte materiálom ŠK nášľapné časti.

d) Ak chcete na schodisku vytvoriť zaoblené či zrazené hrany resp. oblé kúty (fabióny), musíte vystihnúť správny čas oddebnenia a vhodným náradím hrany ručne dotvarujte do požadovaného rádiusu pokiaľ je zmes ešte tvárna, ale už natoľko tuhá, že Vás udrží, ak na plochu musíte vstúpiť. Nevstupujte na ŠK priamo, ale rozložte si na plochu napr. dosky alebo hrubšie plechy, aby sa minimalizovala bodová záťaž a aby sa rozložením váhy na väčšiu plochu bodový tlak eliminoval, znížil.

Pracovný postup na stiahnutie v PDF
1422056871_647716-pdf-128